Atskaite ziedotājiem

Cēsu Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze
BAZNĪCAS RESTAURĀCIJAS KONTA PĀRSKATS NORDEA BANKĀ 2017.g.
Atlikums uz 2017.g.1.janvāri 7936,76 EUR
IEŅĒMUMI
Datums Kas ieskaitījis Pašvaldī- bas finansē- jums Juridisko personu ziedojumi Fizisko personu ziedojumi Ieņēmu- mi par suvenī- riem Kopā ieņēmumi
Janvāris 0,00
Februāris 0,00
Marts Cēsu novada pašvaldība   finansējums restaurācijas projekta ekspertīzei 2386,91 2386,91
Aprīlis 0,00
Maijs Cēsu novada pašvaldība   finansējums restaurācijas projekta izstrādei 7022,96 7022,96
Jūnijs 0,00
Jūlijs 0,00
Augusts 0,00
Septembris Draudzes konts -suven.realiz. 1500,00 1500,00
Oktobris SIA LSAA 100,00 100,00
Novembris 0,00
Decembris SIA LSAA 150,00 150,00
Kopā ieņēmumi 9409,87 250,00 0,00 1500,00 11159,87
IZDEVUMI
Datums Kam pārskaitīts Mājas lapas uzturēšana Projektē- šanas un izpētes darbi Citi restaurācijas izdevumi Suvenīru un bukletu izgatavo- šana NORDEA bankas komisijas un konta apkalpoš. Kopā izdevumi
Janvāris Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Februāris HostNet SIA (jan.+feb.) 8,52 0,35 8,87
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Marts Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
SIA Pils Suvenīri - suvenīri 235,95 0,35
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Aprīlis Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
SIA Arhitektu birojs AP        gala maksājums par būvprojekta ekspertīzi 3409,87 0,35 3410,22
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Maijs Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
AIG - projektēšanas darbiem 3738,17 0,35 3738,52
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Jūnijs Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Jūlijs Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
Ugāles Ērģeļbūves darbnīca - draudzes līdzfinansējums ērģeļu remontam 2323,28 0,35 2323,63
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Augusts Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Septembr. Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Oktobris Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
LU Mat.informāt.instit. - par domēna cesusirds.lv lietoš. 12,10 0,35 12,45
Web Multishop.Comp. 24,08 0,35 24,43
D.Kiršfelde - suvenīru izgatav. 85,17 85,17
SIA Reklāmas risinājumu serv. 89,54 0,35 89,89
i.u.KoBalts -suvenīru izgatav. 181,78 0,35 182,13
Luminor Bank AS 5,00 5,00
Novembris Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
Ainārs Pastva - rest.projekta vadīt.alga par oktobri 2017. 344,57 0,35 344,92
Valsts kase - ieturētais ienāk. nod.no A.Pastvas d/agas 102,93 0,35 103,28
Valsts kase - VSAOI A.Pastvas d/algai 170,45 0,35 170,80
Luminor Bank AS 5,00 5,00
Decembris Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
Ainārs Pastva - rest.projekta vadīt.alga par novembri 2017. 344,57 0,35 344,92
Valsts kase - ieturētais ienāk. nod.no A.Pastvas d/agas 102,93 0,35 103,28
Valsts kase - VSAOI A.Pastvas d/algai 170,45 0,35 170,80
SIA Pils Suvenīri 163,97 0,35 164,32
Luminor Bank AS 5,00 5,00
Kopā izmaksāts 138,42 7148,04 3559,18 756,41 69,45 11671,50
Atlikums uz 31.12.2015. 7425,13 EUR
Cēsu Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze          
               
  BAZNĪCAS RESTAURĀCIJAS KONTA PĀRSKATS NORDEA BANKĀ 2016.g.  
               
Atlikums uz 2016.g.1.janvāri 5907.56 EUR        
               
    IEŅĒMUMI        
Datums Kas ieskaitījis Pašvaldī- bas finansē- jums Juridisko personu ziedojumi Fizisko personu ziedojumi Ieņēmu- mi par suvenī- riem Kopā ieņēmumi  
               
12.02.2016. Cēsu novada pašvaldība 14000.00       14000.00  
23.02.2016. Kristīne Kazaka     10.00   10.00  
14.03.2016. SIA "E-HIDRO"   7000.00     7000.00  
30.08.2016. Laila Skujiņa     100.00   100.00  
09.12.2016. SIA "LSAA"   200.00     200.00  
13.12.2016. Cēsu Sv.Jāņa ev.l.draudze       2307.14 2307.14  
Kopā ieņēmumi   14000.00 7200.00 110.00 2307.14 23617.14  
               
    IZDEVUMI        
Datums Kam pārskaitīts Mājas lapas uzturēšana Projektē- šanas un izpētes darbi  Ērģeļu remonts Suvenīru un bukletu izgatavo- šana NORDEA bankas komisijas un konta apkalpoš. Kopā izdevumi
Janvāris NORDEA Banka janv.         4.50 4.50
               
Februāris HostNet SIA (jan.+feb.) 17.04         17.04
  LatĪpašums Mērniec.bir.   544.50       544.50
  SIA AIG (1.avanss)   5607.26       5607.26
  NORDEA Banka         6.05 6.05
               
Marts Hostnet SIA 8.52         8.52
  NORDEA Banka         5.35 5.35
               
Aprīlis Hostnet SIA 8.52         8.52
  NORDEA Banka         5.35 5.35
               
Maijs Hostnet SIA 8.52         8.52
  LU Matem.un informāt. 12.10         12.10
  Ko-Balts rekl.aģ.(suvenīri)       18.15   18.15
  NORDEA Banka         6.05 6.05
               
Jūnijs Petra Consulting (dr.daļa)   14.32       14.32
  Hostnet SIA 8.52         8.52
  Autos SIA (brošūras)       1161.60   1161.60
  Ugāles ērģeļbūves darbn.  1.     1634.14     1634.14
  NORDEA Banka         6.40 6.40
               
Jūlijs Hostnet SIA 8.52         8.52
  Ugāles ērģeļbūves darbn.  2.     1634.14     1634.14
  NORDEA Banka         5.70 5.70
               
Augusts Hostnet SIA 8.52         8.52
  Ko-Balts rekl.aģ.(uzlīmes)       112.82   112.82
  NORDEA Banka         5.70 5.70
               
Septembr. Hostnet SIA 8.52         8.52
  Pils Suvenīri (pastkartes)       12.10   12.10
  Pils Suvenīri (pastkartes)       12.10   12.10
  NORDEA Banka         6.05 6.05
               
Oktobris Hostnet SIA 8.52         8.52
  NORDEA Banka         5.35 5.35
               
Novembris Hostnet SIA 8.52         8.52
  SIA AIG (starpmaksājums)   9345.44       9345.44
  NORDEA Banka         5.70 5.70
               
Decembris Hostnet SIA 8.52         8.52
  Arhitektu birojs AP (projekta ekspertīze) avanss   1309.13       1309.13
  NORDEA Banka         5.70 5.70
               
Kopā izmaksāts   114.34 16820.65 3268.28 1316.77 67.90 21587.94
               
Atlikums uz 31.12.2016. 7936.76 EUR        
               
    Pārskatu sagatavoja draudzes grāmatvede Līga Borisenkova
               
               
Cēsu Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze          
               
  BAZNĪCAS RESTAURĀCIJAS KONTA PĀRSKATS NORDEA BANKĀ 2015.g.  
               
Atlikums uz 2015.g.1.janvāri 5994.87 EUR        
               
    IEŅĒMUMI        
Datums Kas ieskaitījis Pašvaldī- bas finansē- jums Juridisko personu ziedojumi Fizisko personu ziedojumi Ieņēmu- mi par suvenī- riem Kopā ieņēmumi  
Janvāris Jumavas grām.-Z/sv.kartiņas       11.00 11.00  
  Māris Niklass - ziedojums     100.00   100.00  
  Z.Zaharova - ziedojums     84.00   84.00  
  Jānis Bondars - ziedojums     100.00   100.00  
Februāris           0.00  
Marts Cēsu novada pašvaldība 14000.00       14000.00  
Aprīlis           0.00  
Maijs           0.00  
Jūnijs Ekskursantu ziedojumi maijā     173.21   173.21  
  Edgars Sprancis - ziedojums     200.00   200.00  
Jūlijs Anonīms ziedotājs     250.00   250.00  
Augusts           0.00  
Septembris LSAA SIA   100.00     100.00  
  Jānis Lielpēteris     300.00   300.00  
  Cēsu Pils ģildes fonds   300.00     300.00  
Oktobris           0.00  
Novembris Zied.opereas mākslin.koncertā     319.27   319.27  
Decembris Anda Maurīte     50.00   50.00  
  Cēsu novada pašvaldība 6000.00       6000.00  
  E-HIDRO   4000.00     4000.00  
            0.00  
Kopā ieņēmumi   20000.00 4400.00 1576.48 11.00 25987.48  
               
    IZDEVUMI          
Datums Kam pārskaitīts Mājas lapas uzturēšana Projektē- šanas un izpētes darbi  Izdevumi "Zvana ceļam" un vitrāžām Suvenīru un bukletu izgatavo- šana NORDEA bankas komisijas un konta apkalpoš. Kopā izdevumi
Janvāris Ojārs Veiss- el.instalāc.darbi     117.63   0.60 118.23
  Valsts kase -nodokļi no O.Veisa atalgojuma     86.64   0.30 86.94
  Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  Raimonds Pinnis-autordarbs     484.80   0.30 485.10
  Valsts kase - Iedz.ien.nod. no aut.atlīdz.R.Pinnim     115.20   0.30 115.50
  SIA AIG - projektēš.restaur.   2000.00     0.30 2000.30
  NORDEA Banka         9.00 9.00
               
Februāris HostNet SIA (jan.+feb.) 8.52       0.30 8.82
  NORDEA Banka         9.00 9.00
               
Marts Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  GRETA SIA - sveces suven.       40.97 0.30  
  NORDEA Banka         9.00 9.00
               
Aprīlis Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  NODUS SIA - sūknis netīr.ūd.   49.00     0.30 49.30
  LU Matem.un informāt.Inst. 12.10       0.30 12.40
  AAS Baltikums-celtniec.CTA   50.00     0.30 50.30
  NORDEA B.-parakstu maiņa         15.00 15.00
  Ēro Rass - papild.vitrāžas rest.     254.29   0.30 254.59
  Valsts kase -IeIeN E.Rasam     40.71   0.30 41.01
  Ivars Zukulis- proj.vad.apr.,mai.   1000.00     0.30 1000.30
  REMA  SIA - savilces   8.78     0.30 9.08
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Maijs Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  ZAAO - būvgružu izveš.martā   82.67     0.30 82.97
  REMA SIA - šļūt.,uzmavas   29.32     0.30 29.62
  ZAAO - būvgružu izveš.aprīlī   51.67     0.30 51.97
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Jūnijs Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  O.Ušpelis- arheol.uzraudzība   1837.80     0.30 1838.10
  Ko-Balts rekl.aģ.(uzlīmes)       6.00 0.30 6.30
  ZAAO - būvgružu izveš.maijā   57.16     0.30 57.46
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Jūlijs Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  Ko-Balts rekl.aģ.nozīm.,magn)       77.25 0.30 77.55
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Augusts Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  I.Zukulis -proj.vadīšana jūn.   500.00     0.30 500.30
  R&D Akustika -av.akust.proj.   2200.00     0.30 2200.30
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Septembr. Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  Web Multishop - mājas lap. "Cēsu Sirds" izstrāde 544.50       0.30 544.80
  I.Zukulis -proj.vadīš.jūl.,aug.   1000.00     0.30 1000.30
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Oktobris Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  Ko-Balts rekl.aģ.uzlīm.,magn)       50.41 0.30 50.71
  GEKA SIA- suvenīru sagatav.       11.56 0.30 11.86
  ZAAO-būvgr.izveš.septembrī   39.81     0.30 40.11
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Novembris Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  R&D Akustika -akust.proj.   931.36     0.30 931.66
  I.Zukulis -proj.vadīš.sep.,okt.   1000.00     0.30 1000.30
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Decembris Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  Arhajs SIA- inž.ģeoloģ.izpēte   726.00     0.30 726.30
  Petra Cosult.SIA-vēsturisko kapaplākšņu kartogr.izstrād.   1500.00     0.60 1500.60
  Arheoloģiskā izpēte SIA - ar- heol.darbi un apbedīj.izpēte   2804.84     0.60 2805.44
  AIG SIA - projektēš.darbi   8164.58     0.90 8165.48
  NORDEA Banka         4.50 4.50
Kopā izmaksāts   658.84 24032.99 1099.27 186.19 97.50 26074.79
               
Atlikums uz 31.12.2015. 5907.56 EUR      

 

 
Pārskatu sastādīja draudzes grāmatvede Līga Borisenkova
           
           
Cēsu Sv.Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze          
        NAUDAS   PLŪSMAS  PĀRSKATS  BAZNĪCAS  RESTAURĀCIJAS  KONTAM  2014. GADĀ
              EUR
              Ieņēmumi Izdevumi
  Janvāris       1764.96  
  Atlikums uz 2014.gada 1.janvāri            
6.-21.janv. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 780.65  
7.janv. Draudzes konts Ziedojumi kora "Balsis"konc.dec.2013. 972.99  
21.janv. Cēsu Sv.Annas draudze Par kalendāriem     35.00  
02.-31.jan. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   8.82
6.janv. Natālija Jātniece Bazn.interjera vēsturiskā izpēte   150.00
      Kopā mēnesī     1788.64 158.82
  Atlikums uz mēn.beigām         3394.78  
  Februāris          
04.febr. Natālija Jātniece Bazn.int.vēst.izpēte-pēdējas maksāj.   701.69
11.febr. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 9.20  
24.febr. AIG   Avanss par projektu - aizdev.draudzei   1422.87
25.febr. Agnese Malojlo Ziedojums     10.00  
4.-28.febr. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   9.10
      Kopā mēnesī     19.20 2133.66
  Atlikums uz mēn.beigām         1280.32  
  Marts          
17.mar. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 7.00  
31.mar. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   8.54
      Kopā mēnesī     7.00 8.54
  Atlikums uz mēn.beigām         1278.78  
                 
  Aprīlis          
28.apr. Ieva Valdusa Cēsu sirds zīmola grāmata     260.00
29.apr. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 35.43  
30.apr. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   8.54
      Kopā mēnesī     35.43 268.54
  Atlikums uz mēn.beigām         1045.67  
  Maijs          
12.mai Valsts kase Iedz.IeN par I.Valdusas autora darbu   52.50
12.mai SIA GRETA Par svecēm       32.62
12.mai KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     55.50
12.mai KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     140.18
12.mai Cēsu novada pašvaldība Finansējums Dievnama atjaunošanai 9800.00  
12.mai Draudzes konts Ieskaitījums baznīcas restaurācijai 200.00  
12.mai Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 100.00  
12.mai Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 28.20  
19.mai KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     272.25
19.mai LU Mat.Informāc.instit. Domēna Cēsu sirds reģistrācija   12.10
19.mai Reklāmas risinājumu serviss Pastkartes ar Cēsu baznīcas simb.   86.36
20.mai Valdis Salzemnieks tāmēšanas pakalpojumi     150.00
22.mai Liene Biezā Ziedoj.domēna Cēsu sirds reģistrācijai 12.10  
27.mai SIA "MERKO" Avanss baznīcas iekštelpu uzmēr., horiz.un vert.griezumu    
      izgatavošana un 3D punktu datubāzes izveidošana   1016.40
27.mai Draudzes konts Ziedoj.J am Orhestra labdarības konc. 182.32  
27.mai Draudzes konts Ziedoj.muzeju nakts pasākumos 132.49  
27.mai SIA ARHAJS Inženierģeoloģiskā izpēte baznīcai   423.50
27.mai Oskars Ušpelis Arheoloģiskā uzraudzība objektā   106.00
27.mai Latvijas Universitāte El.kopijas izgat.Broces "Monumente"   256.12
01.-31.Mai NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   18.73
      Kopā mēnesī     10455.11 2622.26
  Atlikums uz mēn.beigām         8878.52  
  Jūnijs          
2.jūn. Latīpašums-Mērniec.bir. Draudzes maks.Lapsu 46.zem.ier.proj.   617.10
2.jūn. SIA BEĀTUS-SOLO Ēdin.bazn.730.g.jub.zinātn.konferenc.   182.85
3.jūn. Draudzes konts Cēsu konc.zāles atklāš.konc.ziedojumi 72.71  
3.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 71.00  
9.jūn. Cēsu Druva Sludināj.baz.jub.zinātniskajai konfer.   10.37
9.jūn. Cēsu Druva Sludināj.Z.Žvarta labdar.koncertam   8.19
9.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 50.00  
16.jūn. Cēsu Druva Sludināj.-pateicība bazn.jubilejā   13.65
16.jūn. SIA Trauki Sveces         39.02
16.jūn. SIA Greta   Sveces         23.00
19.jūn. SIA REMA CM Materiāli reklāmas plakāta uzstādīšanai   36.70
19.jūn. SIA "AUTOS" Informatīvās planšetes 13 gab.   495.25
19.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 130.00  
19.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 213.02  
30.jūn. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     12.22
30.jūn. KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     300.67
1.-30.jūn. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   11.62
      Kopā mēnesī     536.73 1750.64
  Atlikums uz mēn.beigām         7664.61  
  Jūlijs          
3.jūl. SIA "MERKO" Gala rēķina apmaksa       -  "  -     1524.60
3.jūl. SIA "METINĀTĀJS" Banera rāmja izgatavošana     181.50
11.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 141.20  
11.jūl. Draudzes konts Ienākušais M.Kalnupas ziedojums 50.00  
18.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 110.00  
18.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 139.40  
21.jūl. Ieva Valdusa 50% par "Cēsu sirds"  web lapu,suven.   215.00
21.jūl. Cēsu Sv.Jāņa draudze Aizd.par maksājumu Mērniec.bir.atgr. 617.10  
22.jūl. Liene Biezā Ziedojums plakātu drukai labrad.konc. 12.60  
28.jūl. KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     162.91
28.jūl. SIA Greta   Sveces         40.40
28.jūl. SIA "ARTIFEX plus" Baneris         116.83
29.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 200.60  
29.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 100.00  
29.jūl. Draudzes konts Ienāk.ziedojumi labdarības koncertā 380.26  
31.jūl. Aija Plinka Ziedojums     198.00  
1.-31.jūl. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   10.46
      Kopā mēnesī     1949.16 2251.70
  Atlikums uz mēn.beigām         7362.07  
  Augusts          
4.aug. Reklāmas risinājumu serviss Pastkartes ar Cēsu baznīcas simb.   38.51
4.aug. SIA Greta   Sveces         41.55
4.aug. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     8.52
11.aug. SIA "ARTIFEX plus" Baneris         116.83
18.aug. Draudzes konts B-bas Mākslas pieskāriens ziedojums 130.00  
19.aug. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 92.15  
19.aug. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 115.00  
19.aug. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 157.15  
19.aug. Draudzes konts Ienākušais M.Kalnupas ziedojums 50.00  
1.-31.aug. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   10.20
      Kopā mēnesī     544.30 215.61
  Atlikums uz mēn.beigām         7690.76  
  Septembris          
2.sept. SIA "ĢEO" Avanss ģeotehniskās izpētes darbiem baznīcā   800.00
2.sept. SIA "INDUTEK LV" Avanss ventilāc.un gaisa kondic.tehn.projektam   786.50
8.sept. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     8.52
8.sept. Cēsu Sv.Jāņa draudze Par samaks.rēķ.Latv.Nac.vēstures arh.51.-   102.30
      un Nac.vēst.muzej. 51.30 par izpētes mater.    
10.sept. SIA "ĢEO" Avanss ģeotehniskās izpētes darbiem baznīcā   168.00
10.sept. SIA "ĢEO" Gala maksājums ģeotehn.izpētes darbiem   1522.18
11.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 290.57  
15.sept. SIA KURMIS Pacēlāja noma baneru uzstādīšanai   32.37
15.sept. Cēsu Druva Sludināj.labdarības koncertam   12.28
18.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 45.45  
18.sept. Draudzes konts Ienākušais M.Kalnupas ziedojums 50.00  
23.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 7.00  
23.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 59.20  
24.sept. Jānis Taujinskis Baznīcas torņa kāpņu remonts   280.00
26.sept. HARMONIJA kult.b-ba Ziedojums  no grām."Pieskāriens" izd. 300.00  
1.-30.sept. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   11.40
      Kopā mēnesī     752.22 3723.55
  Atlikums uz mēn.beigām         4719.43  
  Oktobris          
6.okt. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 40.15  
6.okt. Draudzes konts Ienāk.majs.par suven.no SIA "PIINE 15.70  
6.okt. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     8.52
6.okt. Ieva Valdusa 2.maks.par web lapas,suven.izstrādi   215.00
6.okt. Valsts kase Iedz.IeN par I.Valdusas autora darbu   86.83
10.okt,. SIA Dores fabrika Avanss par līmētām būvdetaļām   1031.70
21.okt. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 29.15  
1.-27.okt. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   0.90
27.okt. Cēsu Sv.Jāņa draudze Par apmaksāto rēķ.pacēlāja nomai vitrāžu izņemmšanai   70.05
      Kopā mēnesī     85.00 1413.00
  Atlikums uz mēn.beigām         3391.43  
                 
Pārskatu sastādīja draudzes grāmatvede Līga Borisenkova      
                 
2014.gada 27.oktobrī              
              EUR
              Ieņēmumi Izdevumi
          1764.96  
               
    Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 780.65  
    Ziedojumi kora "Balsis"konc.dec.2013. 972.99  
    Par kalendāriem     35.00  
    Konta apkalpošana, komisijas maks.   8.82
    Bazn.interjera vēsturiskā izpēte   150.00
      Kopā mēnesī     1788.64 158.82
            3394.78  
             
    Bazn.int.vēst.izpēte-pēdējas maksāj.   701.69
    Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 9.20  
      Avanss par projektu - aizdev.draudzei   1422.87
    Ziedojums     10.00  
    Konta apkalpošana, komisijas maks.   9.10
      Kopā mēnesī     19.20 2133.66
            1280.32  
             
    Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 7.00  
    Konta apkalpošana, komisijas maks.   8.54
      Kopā mēnesī     7.00 8.54
            1278.78  
                 
             
    Cēsu sirds zīmola grāmata     260.00
    Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 35.43  
    Konta apkalpošana, komisijas maks.   8.54
      Kopā mēnesī     35.43 268.54
            1045.67  
             
    Iedz.IeN par I.Valdusas autora darbu   52.50
    Par svecēm       32.62
      Suvenīru izgatavošana     55.50
      Suvenīru izgatavošana     140.18
    Finansējums Dievnama atjaunošanai 9800.00  
    Ieskaitījums baznīcas restaurācijai 200.00  
    Ienākušie ziedojumi par kalendāriem 100.00  
    Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 28.20  
      Suvenīru izgatavošana     272.25
    Domēna Cēsu sirds reģistrācija   12.10
    Pastkartes ar Cēsu baznīcas simb.   86.36
    tāmēšanas pakalpojumi     150.00
22.mai Liene Biezā Ziedoj.domēna Cēsu sirds reģistrācijai 12.10  
27.mai SIA "MERKO" Avanss baznīcas iekštelpu uzmēr., horiz.un vert.griezumu    
      izgatavošana un 3D punktu datubāzes izveidošana   1016.40
27.mai Draudzes konts Ziedoj.J am Orhestra labdarības konc. 182.32  
27.mai Draudzes konts Ziedoj.muzeju nakts pasākumos 132.49  
27.mai SIA ARHAJS Inženierģeoloģiskā izpēte baznīcai   423.50
27.mai Oskars Ušpelis Arheoloģiskā uzraudzība objektā   106.00
27.mai Latvijas Universitāte El.kopijas izgat.Broces "Monumente"   256.12
01.-31.Mai NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   18.73
      Kopā mēnesī     10455.11 2622.26
  Atlikums uz mēn.beigām         8878.52  
  Jūnijs          
2.jūn. Latīpašums-Mērniec.bir. Draudzes maks.Lapsu 46.zem.ier.proj.   617.10
2.jūn. SIA BEĀTUS-SOLO Ēdin.bazn.730.g.jub.zinātn.konferenc.   182.85
3.jūn. Draudzes konts Cēsu konc.zāles atklāš.konc.ziedojumi 72.71  
3.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 71.00  
9.jūn. Cēsu Druva Sludināj.baz.jub.zinātniskajai konfer.   10.37
9.jūn. Cēsu Druva Sludināj.Z.Žvarta labdar.koncertam   8.19
9.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 50.00  
16.jūn. Cēsu Druva Sludināj.-pateicība bazn.jubilejā   13.65
16.jūn. SIA Trauki Sveces         39.02
16.jūn. SIA Greta   Sveces         23.00
19.jūn. SIA REMA CM Materiāli reklāmas plakāta uzstādīšanai   36.70
19.jūn. SIA "AUTOS" Informatīvās planšetes 13 gab.   495.25
19.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 130.00  
19.jūn. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 213.02  
30.jūn. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     12.22
30.jūn. KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     300.67
1.-30.jūn. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   11.62
      Kopā mēnesī     536.73 1750.64
  Atlikums uz mēn.beigām         7664.61  
  Jūlijs          
3.jūl. SIA "MERKO" Gala rēķina apmaksa       -  "  -     1524.60
3.jūl. SIA "METINĀTĀJS" Banera rāmja izgatavošana     181.50
11.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 141.20  
11.jūl. Draudzes konts Ienākušais M.Kalnupas ziedojums 50.00  
18.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 110.00  
18.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 139.40  
21.jūl. Ieva Valdusa 50% par "Cēsu sirds"  web lapu,suven.   215.00
21.jūl. Cēsu Sv.Jāņa draudze Aizd.par maksājumu Mērniec.bir.atgr. 617.10  
22.jūl. Liene Biezā Ziedojums plakātu drukai labrad.konc. 12.60  
28.jūl. KOBALTS   Suvenīru izgatavošana     162.91
28.jūl. SIA Greta   Sveces         40.40
28.jūl. SIA "ARTIFEX plus" Baneris         116.83
29.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 200.60  
29.jūl. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 100.00  
29.jūl. Draudzes konts Ienāk.ziedojumi labdarības koncertā 380.26  
31.jūl. Aija Plinka Ziedojums     198.00  
1.-31.jūl. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   10.46
      Kopā mēnesī     1949.16 2251.70
  Atlikums uz mēn.beigām         7362.07  
  Augusts          
4.aug. Reklāmas risinājumu serviss Pastkartes ar Cēsu baznīcas simb.   38.51
4.aug. SIA Greta   Sveces         41.55
4.aug. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     8.52
11.aug. SIA "ARTIFEX plus" Baneris         116.83
18.aug. Draudzes konts B-bas Mākslas pieskāriens ziedojums 130.00  
19.aug. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 92.15  
19.aug. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 115.00  
19.aug. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 157.15  
19.aug. Draudzes konts Ienākušais M.Kalnupas ziedojums 50.00  
1.-31.aug. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   10.20
      Kopā mēnesī     544.30 215.61
  Atlikums uz mēn.beigām         7690.76  
  Septembris          
2.sept. SIA "ĢEO" Avanss ģeotehniskās izpētes darbiem baznīcā   800.00
2.sept. SIA "INDUTEK LV" Avanss ventilāc.un gaisa kondic.tehn.projektam   786.50
8.sept. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     8.52
8.sept. Cēsu Sv.Jāņa draudze Par samaks.rēķ.Latv.Nac.vēstures arh.51.-   102.30
      un Nac.vēst.muzej. 51.30 par izpētes mater.    
10.sept. SIA "ĢEO" Avanss ģeotehniskās izpētes darbiem baznīcā   168.00
10.sept. SIA "ĢEO" Gala maksājums ģeotehn.izpētes darbiem   1522.18
11.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 290.57  
15.sept. SIA KURMIS Pacēlāja noma baneru uzstādīšanai   32.37
15.sept. Cēsu Druva Sludināj.labdarības koncertam   12.28
18.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 45.45  
18.sept. Draudzes konts Ienākušais M.Kalnupas ziedojums 50.00  
23.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par gleznām 7.00  
23.sept. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 59.20  
24.sept. Jānis Taujinskis Baznīcas torņa kāpņu remonts   280.00
26.sept. HARMONIJA kult.b-ba Ziedojums  no grām."Pieskāriens" izd. 300.00  
1.-30.sept. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   11.40
      Kopā mēnesī     752.22 3723.55
  Atlikums uz mēn.beigām         4719.43  
  Oktobris          
6.okt. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 40.15  
6.okt. Draudzes konts Ienāk.majs.par suven.no SIA "PIINE 15.70  
6.okt. SIA HOSTNET Mājas lapas uzturēšana     8.52
6.okt. Ieva Valdusa 2.maks.par web lapas,suven.izstrādi   215.00
6.okt. Valsts kase Iedz.IeN par I.Valdusas autora darbu   86.83
10.okt,. SIA Dores fabrika Avanss par līmētām būvdetaļām   1031.70
21.okt. Draudzes konts Ienākušie ziedojumi par suvenīriem 29.15  
1.-27.okt. NORDEA Banka Konta apkalpošana, komisijas maks.   0.90
27.okt. Cēsu Sv.Jāņa draudze Par apmaksāto rēķ.pacēlāja nomai vitrāžu izņemmšanai   70.05
      Kopā mēnesī     85.00 1413.00
  Atlikums uz mēn.beigām         3391.43  
                 
Pārskatu sastādīja draudzes grāmatvede Līga Borisenkova      
2014.gada 27.oktobrī              
RESTAURĀCIJA KONTA  IEŅĒMUMU-IZDEVUMU PĀRSKATS  2013.GADĀ
     
Ieņēmumi        
  LVL EUR
Sākuma atlikums kontā 0.00 0.00
Fizisko pers.ziedojumi 2390.00 3400.66
(13 cilvēki)    
Muzeju nakts ziedojumi 193.29 275.03
Juridisko personu ziedojumi 350.00 498.01
(Latmetāls 100, Cēsu pils ģildes fonds 250)    
Velobrauciens 46.50 66.16
Ziedojumi koncertos 1063.73 1513.55
(M.Pūra 181,75;labd.konc.616,87;zvanu ans.265,10;Balsis 683,82)    
Par kalendāriem 515.49 733.48
Par gleznām  642.10 913.63
     
     
     
     
Ieņēmumi kopā 5201.11 7400.51
     
     
Izdevumi           
  LVL EUR
     
Nordea Bankai (komis.) 68.80 97.89
Izpētes darbi restaur.1.kārta (N.Jātniece) 275.00 391.29
Kartiņu "Cēsu sird...s" izgatav. (Digiāla pele) 399.69 568.71
Plakāti 78.65 111.91
Reklāmas,sludinājumi 19.29 27.45
Draugiem LV 5.00 7.11
Keram.zvanini 39.93 56.82
Afišas dizains 18.00 25.61
Konc.biļešu druka 21.78 30.99
Baznīcas foto fiksācija 121.00 172.17
Telpu noma koncertam 60.50 86.08
Mitruma mērītājs 18.15 25.83
Arhit.izpētes grupa - avanss 2000.00 2845.74
Kalendāru izgatavošana 834.90 1187.96
Izdevumi kopā 3960.69 5635.55
     
     
  LVL EUR
Atlikums kontā uz 31.12.2013. 1240.42 1764.96
Ziedojumu un dāvinājumu pārskats no 2013. gada maija līdz decembrim    
               
Ziedotāji              

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

 

     
19.04.2013.     Cēsu Sv. Jāņa draudze 27.5 LVL
22.04.2013.     SIA ,,Latmetāls"   100 LVL
15.11.2013.     Cēsu Pils Ģildes fonds 250 LVL
               
               
2. Fiziskās personas            
               
22.04.2013. privātpersonas ziedojums  torņa restaurācijai 10 LVL
30.04.2013. privātpersonas ziedojums  torņa restaurācijai 100 LVL
14.05.2013. privātpersonas ziedojums  torņa restaurācijai 15 LVL
17.05.2013. privātpersonas ziedojums  torņa restaurācijai 20 LVL
04.07.2013. privātpersonas ziedojums  sabiedriskā labuma organizācijas darbībai 25 LVL
19.07.2013. privātpersonas ziedojums  baznīcas rekonstrukcijas TP izstrādei 1000 LVL
31.07.2013. privātpersonas ziedojums  baznīcas rekonstrukcijas TP izstrādei 1000 LVL
12.08.2013. privātpersonas ziedojums      20 LVL
13.08.2013. privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanai 30 LVL
03.09.2013. privātpersonas ziedojums  torņa restaurācijai 39 LVL
20.09.2013. privātpersonas ziedojums  torņa restaurācijai 20 LVL
24.09.2013. privātpersonas ziedojums  torņa restaurācijai 25 LVL
12.11.2013. privātpersonas ziedojums  restaurācijas projektam 31 LVL
05.12.2013. privātpersonas ziedojums  restaurācijas projektam 100 LVL
               
               
4. Citi ieņēmumi            
               
29.04.2013. ziedojums akcijā mākslinieki Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa restaurācijai 72.1 LVL
30.04.2013. ziedojums M.Pūra koncertā Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa restaurācijai 204.55 LVL
14.05.2013. ziedojums akcijā mākslinieki Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa restaurācijai 118.5 LVL
14.05.2013. ziedojumi I.Japiņa velobraucienā Cēsu baznīcas torņa restaurācijai 46.5 LVL
20.05.2013. ziedojumi no Muzeju nakts pasākuma Cēsu Sv. Jāņa baznīcā 173.29 LVL
03.06.2013. ziedojumi akcijā mākslinieki Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa restaurācijai 31 LVL
25.06.2013. ziedojumi akcijā mākslinieki Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa restaurācijai 40 LVL
08.07.2013. ziedojumi akcijā mākslinieki Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa restaurācijai 203.5 LVL
16.07.2013. ziedojumi operas mākslinieku koncertā Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa restaurācijai 616.87 LVL
22.07.2013. ziedojums akcijā mākslinieki Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa restaurācijai 177 LVL
27.09.2013. ziedojums R.Macata RM5 koncertā Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa restaurācijai 240 LVL
               
               
               
Ziedojumu un dāvinājumu pārskats no 2014.gada janvāra      
               
               
2. Fiziskās personas            
               
25.02.2014. privātpersonas ziedojums     10 EUR
               
               
               
3. Citi ieņēmumi            
               
               
07.01.2014. ziedojums jauniešu kora ,,Balsis" labdarības koncertā  972.99 EUR