Uzdevumi

 

Nodibinājuma ,, Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonds” mērķi

 

   Restaurācijas darbus organizē un koordinē nodibinājums ,,Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonds”. Nodibinājuma  mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijā, organizējot un atbalstot Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanu un saglabāšanu. Lai nodrošināti baznīcas autentisku saglabāšanu restaurācijas projekts izstrādāts ciešā sadarbībā ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un citiem nozares speciālistiem.

       1.Mērķis – saglabāts un atjaunots unikāls valsts nozīmes kultūras piemineklis – Cēsu Sv. Jāņa baznīca.

Uzdevumi:

  1. Restaurēt un renovēt baznīcas fasādi
  2. Restaurēt baznīcas interjeru
  3. Restaurēt baznīcas sakrālos un mākslas priekšmetus

2.Mērķis – nodrošināt plašu publisko pieejamību baznīcai un tās kultūrvēsturiskajām vērtībām.

Uzdevumi:

  1. Uzlabot vides pieejamību un rast jaunus risinājumus baznīcas pakalpojumu plašai pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  2. Veidot jaunus, interesantus pakalpojumus, kas piesaista plašu apmeklētāju loku
  3. Veidot mūsdienīgu baznīcas komunikāciju ar sabiedrību un informēt par baznīcā notiekošiem pasākumiem.

3.Mērķis - veicināt kultūras un tūrisma attīstību, izplatīt kultūras un garīgās vērtības

Uzdevumi:

  1. Izveidot jaunu, mūsdienīgu kultūras un mākslas telpu;

 2. Veidot interaktīvas, pastāvīgās izstādes par kultūrvēsturiskajām vērtībām baznīcā, par baznīcas vēsturi un tās lomu cauri gadsimtiem, u.c;

 3. Izveidot unikālu ar baznīcu saistītu suvenīru līniju.

PIESAISTĀMIE FINANŠU LĪDZEKĻI

Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projekts ir apjomīgs, un to nav iespējams realizēt no viena finanšu avota, tāpēc ir jāapvieno visi līdzekļi un resursi, lai sabiedriski nozīmīgo un pozitīvās ambīcijās balstīto darbu veiktu!

 

Pateicamies ikvienam, kurš atbalsījis un vēl atbalsīs Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projektu!