Paveiktais

 

        Ņemot vērā objekta nozīmīgumu, 20. gs. 90. gados tika sākti metodiski darbi, pētot esošo
situāciju un ievadot atjaunošanas pasākumus.

       SIA “ĢEO” 1998. gadā veica pamatu, pamatnes apsekošanu un secināja, ka pamatu mūris šuvēs
ievērojami erodējis. Mūrētie kontrforsi nevienmērīgi sēdušies, jo tie izbūvēti vēlāk nekā sienas un
ievērojami seklāk. Konstatēts, ka kontrforsu apakšā ir tukšumi. No arheoloģiskās izpētes atzinuma
secināms, ka ēkas pamati atrodas virsējā gruntsūdenī.

 

  • 2004. gadā iesākta celtnes pastāvīga apsilde ziemas periodā (zem sēdvietām izveidoti siltās

grīdas bloki). Apsilde būtiski maina ēkas vides mikroklimatu (projekta izmaksas 50 261 Ls).

  • Tiek restaurētas ērģeles (projekta izmaksas 26 513 Ls), atjaunota altārdaļas loga vitrāža

(izmaksas: 4286 Ls).

  • 2006. gada maija, jūnija mēnešos saskaņā ar Cēsu pilsētas domes pasūtījumu izstrādāts  fasāžu restaurācijas un teritorijas labiekārtojuma projekts (SIA “Arhitektoniskās izpētes grupas” projektu

grupa):
- Dirveiks I. – Fasāžu restaurācija un teritorijas labiekārtojums. Arhitektoniski mākslinieciskā
inventarizācija. Rīga. 2006.g.
- Brinkmanis I.., Markuse I. – Tehniskās izpētes slēdziens. Rīga. 2006.g.
- Lapiņš A., Markuse I. – Fasāžu restaurācija un teritorijas labiekārtojums. Tehniskais projekts.
Rīga. 2006.g.
- Spudas G., Spudas D. – Pārskats par inženierarheoloģisko izpēti Svētā Jāņa baznīcas pamatu
nostiprināšanai Cēsīs. Rīga. 2006.g.

Projekta realizācija paredzēta pa kārtām atbilstoši pieejamam finansējumam.

  • 2009.g. realizēta restaurācijas projekta I un II kārta. Projekta realizācijas gaitā veikta D fasādes kontrforsu pamatnes nostiprināšana, pamatu vertikālās

hidroizolācijas izveide un lietusūdens novadīšanas sistēmas izveide. Vertikālās hidroizolācijas risinājumi netika pabeigti (nekorekts augšpuses noslēgums), lietusūdens
novadsistēma funkcionē tikai daĻēji (neatrisināta ūdens novadīšana pilsētas kolektorā). Labiekārtošana un fasādes restaurācija netika veiktas. Darbu veikšanai draudze uzņemas kredītu (984 599.69 LV), kuru turpina atmaksāt.

  • 2013.gada februārī tiek aktualizēts Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projekts un aizsākts darbs pie projekta III kārtas, kas arī tiek dalīta divās kārtās un paredz dievnama visaptverošu restaurāciju (skat. PAVEIKTAIS PA GADIEM).