Fonds

Statūti

,,Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonda" valde:

Ivars Zukulis, Raitis Jelēvičs, Dace Tabūne

Padomes sastāvs:

1. Gints Šķenders (padomes priekšsēdētājs)

2. Imants Timermanis

3. Jānis Dripe

4. Māris Gailis

5. Inese Lāce

6. Anda Skrastiņa

7. Ruta Krastiņa

8. Ainārs Vladimirovs

9. Jānis Gabrāns

10. Didzis Zahārovs

11. Andis Ozoliņš - Vīksne (Cēsu Sv. Jāņa lauku ev.lut. draudzes priekšnieks)

Fonda grāmatvede: Biruta Mežale, revidents: Kārlis Tomsons 

 

Nodibinājuma ,, Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonds” mērķi

 

   Restaurācijas darbus organizē un koordinē nodibinājums ,,Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonds”. Nodibinājuma  mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijā, organizējot un atbalstot Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanu un saglabāšanu. Lai nodrošināti baznīcas autentisku saglabāšanu restaurācijas projekts izstrādāts ciešā sadarbībā ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un citiem nozares speciālistiem.

       1.Mērķis – saglabāts un atjaunots unikāls valsts nozīmes kultūras piemineklis – Cēsu Sv. Jāņa baznīca.

Uzdevumi:

  1. Restaurēt un renovēt baznīcas fasādi
  2. Restaurēt baznīcas interjeru
  3. Restaurēt baznīcas sakrālos un mākslas priekšmetus

2.Mērķis – nodrošināt plašu publisko pieejamību baznīcai un tās kultūrvēsturiskajām vērtībām.

Uzdevumi:

  1. Uzlabot vides pieejamību un rast jaunus risinājumus baznīcas pakalpojumu plašai pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  2. Veidot jaunus, interesantus pakalpojumus, kas piesaista plašu apmeklētāju loku
  3. Veidot mūsdienīgu baznīcas komunikāciju ar sabiedrību un informēt par baznīcā notiekošiem pasākumiem.

3.Mērķis - veicināt kultūras un tūrisma attīstību, izplatīt kultūras un garīgās vērtības

Uzdevumi:

  1. Izveidot jaunu, mūsdienīgu kultūras un mākslas telpu;

 2. Veidot interaktīvas, pastāvīgās izstādes par kultūrvēsturiskajām vērtībām baznīcā, par baznīcas vēsturi un tās lomu cauri gadsimtiem, u.c;

 3. Izveidot unikālu ar baznīcu saistītu suvenīru līniju.

PIESAISTĀMIE FINANŠU LĪDZEKĻI

Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projekts ir apjomīgs, un to nav iespējams realizēt no viena finanšu avota, tāpēc ir jāapvieno visi līdzekļi un resursi, lai sabiedriski nozīmīgo un pozitīvās ambīcijās balstīto darbu veiktu!

 

Pateicamies ikvienam, kurš atbalsījis un vēl atbalsīs Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projektu!

 

,,Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonda" rekvizīti:

 

Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonds
Reģ. Nr. 40008234721
SEB banka
Konta Nr. LV30UNLA 00500 2303 6647
‍Gaujas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101‍