Draudze

     Mēdz teikt, ka

Sv. Jāņa baznīca ir Cēsu pilsētas sirds;

tā ir arī mājvieta

Cēsu Sv. Jāņa lauku ev. luteriskajai draudzei.

Dievs mums kopā ar ticību ik dienu dāvina Savu žēlastību, ļaujot to piedzīvot kristībā, iesvētībā, dievkalpojumos. Draudzes locekļi pulcējas arī kopīgos lūgšanu vakaros, Bībeles studiju grupās un citos pasākumos, par kuriem informāciju var atrast šīs mājaslapas sadaļās.

   Laiki un apstākļi mainās, tomēr ir kaut kas, kas paliek nemainīgs šai pasaulē- Dieva mīlestība uz mums un Viņa piedāvātā glābšanas iespēja.

Esi laipni gaidīts Cēsu Sv. Jāņa baznīcā!

 

Dievkalpojumi

Svētdienās plkst. 11.00
Ceturtdienās plkst. 18.15

 

Baznīca atvērta apmeklētājiem oktobrī

darba dienās 12:00 - 16:00 (izņemot pirmdienas)

sestdienās, svētdienās 11:00 - 17:00

Baznīcas muzikālā izgaismošana vēl tikai oktobrī.

piektdienās un sestdienās plkst. 20:00, 21:00, 22:00 un 23:00

*****

 

Draudzes Attīstības Stratēģija 2017- 2022

2017.gada 7.maijā mūsu draudzes gada sapulcē tika prezentēta, darba grupas ilgi veidota, Draudzes attīstības stratēģija. Attīstības stratēģijas nepieciešamība radās pārdomās par draudzes kopīgo izaugsmi, sev jautājot - kur mēs vēlamies nokļūt savā kalpošanā un kā mēs to panāksim. Lai sasniegtu jaunu attīstības līmeni, mums draudzē bija nepieciešams apzināties jau sasniegto un izstrādāt attīstības stratēģijas dažādas sastāvdaļas, lietojot metodiku, kādu pazīst arī citās sabiedriskajās nozarēs.

 

Draudzes misija jeb “Kas mēs esam?”

Dievs kalpo mums, mēs kalpojam pasaulē.

Mēs esam Dieva aicināti ļaudis. Gan saņemot ticības dāvanu, gan katrā dievkalpojumā, gan ikdienā, mēs piedzīvojam Dieva mīlestības pilnās rūpes par mums. Mūs iedvesmo Bībeles vārdi no apustuļa Jāņa: “Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.” (1.Jņ. 4:11). Tāpēc mēs apzināmies mūsu misiju piedalīties Kristus vēsts apliecināšanā un sludināšanā visur, kur tiksim Dieva vadīti.

 

Vērtības jeb “Kam mēs ticam, pēc kā vadāmies?”

Ticība: Dieva vēsts (bauslības un evaņģēlija) klātbūtne ikviena cilvēka dzīvē – acīm redzamā un neredzamā veidā.

Viesmīlība: Dalīšanās ar Dieva doto mīlestību, gan vārdos, gan darbos, pamatojoties Jēzus Kristus un apustuļu piemērā. Spēja pieņemt ikvienu bez ierobežojumiem.

Piederība: Māju sajūtas veidošana - vide, kurā esi pieņemts, veidojot draudzes kopības un indivīda attiecības.

 

Draudzes vīzija jeb nākotnes redzējums, “kurp vēlamies nokļūt?”

Mēs topam par atvērtu un laimīgu cilvēku baznīcu.

 

Mēs topam: tas ir nebeidzams garīgās izaugsmes process draudzes kopībā.

Atvērtu: vide, kas māca būt redzošiem, dzirdošiem un, kur viesmīlība ir jaušama un        satverama.

Laimīgu: piederības sajūta, apzinoties, ka īstā laime ir Debesu Valstībā, mēs “teicam sevi laimīgus” (pēc Rom. 5) tajā, ko esam jau saņēmuši un kas vēl no Dieva nāks.

Cilvēku: ikvienu pamanīt, jo Jēzus mudina raudzīties uz tuvāko, bez tā būs grūti sastapt Dievu.

Baznīcu: kas ir pārlaicīga un neierobežota kopība, kurā ikviens var augt ticībā.

 

Pēc attīstības stratēģijas pamatsastāvdaļām – misija, vērtības un vīzija - tika noteikti stratēģiskie mērķi – uz ko fokusēsimies, lai piepildītu savu misiju un tuvinātos vīzijai; stratēģiskie uzdevumi – ko darīsim, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus; procesi – kuras ikdienas norises ir prioritāras, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus;

Neskatoties uz attīstības stratēģijas šķietami „sauso” raksturu, mēs ticam, ka mērķtiecīga virzība arī ir Svētā Gara vadīta un sniedz labus augļus un veido labāku pasauli.

 

Īpašs paldies par procesa vadīšanu Lienai Milhertei, kā arī par iedvesmu Lāsmai Novikai un  atbalstu Daigai Ozoliņai- Punānei!                                                                                                    

 

Māris Ozols (darba grupas vadītājs)

Didzis Kreicbergs (mācītājs)