2017.gada atskaite

Cēsu Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze
BAZNĪCAS RESTAURĀCIJAS KONTA PĀRSKATS NORDEA BANKĀ 2017.g.
Atlikums uz 2017.g.1.janvāri 7936,76 EUR
IEŅĒMUMI
Datums Kas ieskaitījis Pašvaldī- bas finansē- jums Juridisko personu ziedojumi Fizisko personu ziedojumi Ieņēmu- mi par suvenī- riem Kopā ieņēmumi
Janvāris 0,00
Februāris 0,00
Marts Cēsu novada pašvaldība   finansējums restaurācijas projekta ekspertīzei 2386,91 2386,91
Aprīlis 0,00
Maijs Cēsu novada pašvaldība   finansējums restaurācijas projekta izstrādei 7022,96 7022,96
Jūnijs 0,00
Jūlijs 0,00
Augusts 0,00
Septembris Draudzes konts -suven.realiz. 1500,00 1500,00
Oktobris SIA LSAA 100,00 100,00
Novembris 0,00
Decembris SIA LSAA 150,00 150,00
Kopā ieņēmumi 9409,87 250,00 0,00 1500,00 11159,87
IZDEVUMI
Datums Kam pārskaitīts Mājas lapas uzturēšana Projektē- šanas un izpētes darbi Citi restaurācijas izdevumi Suvenīru un bukletu izgatavo- šana NORDEA bankas komisijas un konta apkalpoš. Kopā izdevumi
Janvāris Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Februāris HostNet SIA (jan.+feb.) 8,52 0,35 8,87
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Marts Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
SIA Pils Suvenīri - suvenīri 235,95 0,35
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Aprīlis Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
SIA Arhitektu birojs AP        gala maksājums par būvprojekta ekspertīzi 3409,87 0,35 3410,22
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Maijs Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
AIG - projektēšanas darbiem 3738,17 0,35 3738,52
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Jūnijs Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Jūlijs Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
Ugāles Ērģeļbūves darbnīca - draudzes līdzfinansējums ērģeļu remontam 2323,28 0,35 2323,63
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Augusts Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Septembr. Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
NORDEA Banka - mēn.maks. 5,00 5,00
Oktobris Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
LU Mat.informāt.instit. - par domēna cesusirds.lv lietoš. 12,10 0,35 12,45
Web Multishop.Comp. 24,08 0,35 24,43
D.Kiršfelde - suvenīru izgatav. 85,17 85,17
SIA Reklāmas risinājumu serv. 89,54 0,35 89,89
i.u.KoBalts -suvenīru izgatav. 181,78 0,35 182,13
Luminor Bank AS 5,00 5,00
Novembris Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
Ainārs Pastva - rest.projekta vadīt.alga par oktobri 2017. 344,57 0,35 344,92
Valsts kase - ieturētais ienāk. nod.no A.Pastvas d/agas 102,93 0,35 103,28
Valsts kase - VSAOI A.Pastvas d/algai 170,45 0,35 170,80
Luminor Bank AS 5,00 5,00
Decembris Hostnet SIA 8,52 0,35 8,87
Ainārs Pastva - rest.projekta vadīt.alga par novembri 2017. 344,57 0,35 344,92
Valsts kase - ieturētais ienāk. nod.no A.Pastvas d/agas 102,93 0,35 103,28
Valsts kase - VSAOI A.Pastvas d/algai 170,45 0,35 170,80
SIA Pils Suvenīri 163,97 0,35 164,32
Luminor Bank AS 5,00 5,00
Kopā izmaksāts 138,42 7148,04 3559,18 756,41 69,45 11671,50
Atlikums uz 31.12.2015. 7425,13 EUR