2016.gada atskaite

Cēsu Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze          
               
  BAZNĪCAS RESTAURĀCIJAS KONTA PĀRSKATS NORDEA BANKĀ 2016.g.  
               
Atlikums uz 2016.g.1.janvāri 5907.56 EUR        
               
    IEŅĒMUMI        
Datums Kas ieskaitījis Pašvaldī- bas finansē- jums Juridisko personu ziedojumi Fizisko personu ziedojumi Ieņēmu- mi par suvenī- riem Kopā ieņēmumi  
               
12.02.2016. Cēsu novada pašvaldība 14000.00       14000.00  
23.02.2016. Kristīne Kazaka     10.00   10.00  
14.03.2016. SIA "E-HIDRO"   7000.00     7000.00  
30.08.2016. Laila Skujiņa     100.00   100.00  
09.12.2016. SIA "LSAA"   200.00     200.00  
13.12.2016. Cēsu Sv.Jāņa ev.l.draudze       2307.14 2307.14  
Kopā ieņēmumi   14000.00 7200.00 110.00 2307.14 23617.14  
               
    IZDEVUMI        
Datums Kam pārskaitīts Mājas lapas uzturēšana Projektē- šanas un izpētes darbi  Ērģeļu remonts Suvenīru un bukletu izgatavo- šana NORDEA bankas komisijas un konta apkalpoš. Kopā izdevumi
Janvāris NORDEA Banka janv.         4.50 4.50
               
Februāris HostNet SIA (jan.+feb.) 17.04         17.04
  LatĪpašums Mērniec.bir.   544.50       544.50
  SIA AIG (1.avanss)   5607.26       5607.26
  NORDEA Banka         6.05 6.05
               
Marts Hostnet SIA 8.52         8.52
  NORDEA Banka         5.35 5.35
               
Aprīlis Hostnet SIA 8.52         8.52
  NORDEA Banka         5.35 5.35
               
Maijs Hostnet SIA 8.52         8.52
  LU Matem.un informāt. 12.10         12.10
  Ko-Balts rekl.aģ.(suvenīri)       18.15   18.15
  NORDEA Banka         6.05 6.05
               
Jūnijs Petra Consulting (dr.daļa)   14.32       14.32
  Hostnet SIA 8.52         8.52
  Autos SIA (brošūras)       1161.60   1161.60
  Ugāles ērģeļbūves darbn.  1.     1634.14     1634.14
  NORDEA Banka         6.40 6.40
               
Jūlijs Hostnet SIA 8.52         8.52
  Ugāles ērģeļbūves darbn.  2.     1634.14     1634.14
  NORDEA Banka         5.70 5.70
               
Augusts Hostnet SIA 8.52         8.52
  Ko-Balts rekl.aģ.(uzlīmes)       112.82   112.82
  NORDEA Banka         5.70 5.70
               
Septembr. Hostnet SIA 8.52         8.52
  Pils Suvenīri (pastkartes)       12.10   12.10
  Pils Suvenīri (pastkartes)       12.10   12.10
  NORDEA Banka         6.05 6.05
               
Oktobris Hostnet SIA 8.52         8.52
  NORDEA Banka         5.35 5.35
               
Novembris Hostnet SIA 8.52         8.52
  SIA AIG (starpmaksājums)   9345.44       9345.44
  NORDEA Banka         5.70 5.70
               
Decembris Hostnet SIA 8.52         8.52
  Arhitektu birojs AP (projekta ekspertīze) avanss   1309.13       1309.13
  NORDEA Banka         5.70 5.70
               
Kopā izmaksāts   114.34 16820.65 3268.28 1316.77 67.90 21587.94
               
Atlikums uz 31.12.2016. 7936.76 EUR        
               
    Pārskatu sagatavoja draudzes grāmatvede Līga Borisenkova