2015.gada atskaite

Cēsu Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze          
               
  BAZNĪCAS RESTAURĀCIJAS KONTA PĀRSKATS NORDEA BANKĀ 2015.g.  
               
Atlikums uz 2015.g.1.janvāri 5994.87 EUR        
               
    IEŅĒMUMI        
Datums Kas ieskaitījis Pašvaldī- bas finansē- jums Juridisko personu ziedojumi Fizisko personu ziedojumi Ieņēmu- mi par suvenī- riem Kopā ieņēmumi  
Janvāris Jumavas grām.-Z/sv.kartiņas       11.00 11.00  
  Māris Niklass - ziedojums     100.00   100.00  
  Z.Zaharova - ziedojums     84.00   84.00  
  Jānis Bondars - ziedojums     100.00   100.00  
Februāris           0.00  
Marts Cēsu novada pašvaldība 14000.00       14000.00  
Aprīlis           0.00  
Maijs           0.00  
Jūnijs Ekskursantu ziedojumi maijā     173.21   173.21  
  Edgars Sprancis - ziedojums     200.00   200.00  
Jūlijs Anonīms ziedotājs     250.00   250.00  
Augusts           0.00  
Septembris LSAA SIA   100.00     100.00  
  Jānis Lielpēteris     300.00   300.00  
  Cēsu Pils ģildes fonds   300.00     300.00  
Oktobris           0.00  
Novembris Zied.opereas mākslin.koncertā     319.27   319.27  
Decembris Anda Maurīte     50.00   50.00  
  Cēsu novada pašvaldība 6000.00       6000.00  
  E-HIDRO   4000.00     4000.00  
            0.00  
Kopā ieņēmumi   20000.00 4400.00 1576.48 11.00 25987.48  
               
    IZDEVUMI          
Datums Kam pārskaitīts Mājas lapas uzturēšana Projektē- šanas un izpētes darbi  Izdevumi "Zvana ceļam" un vitrāžām Suvenīru un bukletu izgatavo- šana NORDEA bankas komisijas un konta apkalpoš. Kopā izdevumi
Janvāris Ojārs Veiss- el.instalāc.darbi     117.63   0.60 118.23
  Valsts kase -nodokļi no O.Veisa atalgojuma     86.64   0.30 86.94
  Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  Raimonds Pinnis-autordarbs     484.80   0.30 485.10
  Valsts kase - Iedz.ien.nod. no aut.atlīdz.R.Pinnim     115.20   0.30 115.50
  SIA AIG - projektēš.restaur.   2000.00     0.30 2000.30
  NORDEA Banka         9.00 9.00
               
Februāris HostNet SIA (jan.+feb.) 8.52       0.30 8.82
  NORDEA Banka         9.00 9.00
               
Marts Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  GRETA SIA - sveces suven.       40.97 0.30  
  NORDEA Banka         9.00 9.00
               
Aprīlis Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  NODUS SIA - sūknis netīr.ūd.   49.00     0.30 49.30
  LU Matem.un informāt.Inst. 12.10       0.30 12.40
  AAS Baltikums-celtniec.CTA   50.00     0.30 50.30
  NORDEA B.-parakstu maiņa         15.00 15.00
  Ēro Rass - papild.vitrāžas rest.     254.29   0.30 254.59
  Valsts kase -IeIeN E.Rasam     40.71   0.30 41.01
  Ivars Zukulis- proj.vad.apr.,mai.   1000.00     0.30 1000.30
  REMA  SIA - savilces   8.78     0.30 9.08
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Maijs Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  ZAAO - būvgružu izveš.martā   82.67     0.30 82.97
  REMA SIA - šļūt.,uzmavas   29.32     0.30 29.62
  ZAAO - būvgružu izveš.aprīlī   51.67     0.30 51.97
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Jūnijs Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  O.Ušpelis- arheol.uzraudzība   1837.80     0.30 1838.10
  Ko-Balts rekl.aģ.(uzlīmes)       6.00 0.30 6.30
  ZAAO - būvgružu izveš.maijā   57.16     0.30 57.46
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Jūlijs Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  Ko-Balts rekl.aģ.nozīm.,magn)       77.25 0.30 77.55
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Augusts Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  I.Zukulis -proj.vadīšana jūn.   500.00     0.30 500.30
  R&D Akustika -av.akust.proj.   2200.00     0.30 2200.30
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Septembr. Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  Web Multishop - mājas lap. "Cēsu Sirds" izstrāde 544.50       0.30 544.80
  I.Zukulis -proj.vadīš.jūl.,aug.   1000.00     0.30 1000.30
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Oktobris Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  Ko-Balts rekl.aģ.uzlīm.,magn)       50.41 0.30 50.71
  GEKA SIA- suvenīru sagatav.       11.56 0.30 11.86
  ZAAO-būvgr.izveš.septembrī   39.81     0.30 40.11
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Novembris Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  R&D Akustika -akust.proj.   931.36     0.30 931.66
  I.Zukulis -proj.vadīš.sep.,okt.   1000.00     0.30 1000.30
  NORDEA Banka         4.50 4.50
               
Decembris Hostnet SIA 8.52       0.30 8.82
  Arhajs SIA- inž.ģeoloģ.izpēte   726.00     0.30 726.30
  Petra Cosult.SIA-vēsturisko kapaplākšņu kartogr.izstrād.   1500.00     0.60 1500.60
  Arheoloģiskā izpēte SIA - ar- heol.darbi un apbedīj.izpēte   2804.84     0.60 2805.44
  AIG SIA - projektēš.darbi   8164.58     0.90 8165.48
  NORDEA Banka         4.50 4.50
Kopā izmaksāts   658.84 24032.99 1099.27 186.19 97.50 26074.79
               
Atlikums uz 31.12.2015. 5907.56 EUR      

 

 
Pārskatu sastādīja draudzes grāmatvede Līga Borisenkova