2013. gada atskaite

RESTAURĀCIJA KONTA  IEŅĒMUMU-IZDEVUMU PĀRSKATS  2013.GADĀ
     
Ieņēmumi        
  LVL EUR
Sākuma atlikums kontā 0.00 0.00
Fizisko pers.ziedojumi 2390.00 3400.66
(13 cilvēki)    
Muzeju nakts ziedojumi 193.29 275.03
Juridisko personu ziedojumi 350.00 498.01
(Latmetāls 100, Cēsu pils ģildes fonds 250)    
Velobrauciens 46.50 66.16
Ziedojumi koncertos 1063.73 1513.55
(M.Pūra 181,75;labd.konc.616,87;zvanu ans.265,10;Balsis 683,82)    
Par kalendāriem 515.49 733.48
Par gleznām  642.10 913.63
     
     
     
     
Ieņēmumi kopā 5201.11 7400.51
     
     
Izdevumi           
  LVL EUR
     
Nordea Bankai (komis.) 68.80 97.89
Izpētes darbi restaur.1.kārta (N.Jātniece) 275.00 391.29
Kartiņu "Cēsu sird...s" izgatav. (Digiāla pele) 399.69 568.71
Plakāti 78.65 111.91
Reklāmas,sludinājumi 19.29 27.45
Draugiem LV 5.00 7.11
Keram.zvanini 39.93 56.82
Afišas dizains 18.00 25.61
Konc.biļešu druka 21.78 30.99
Baznīcas foto fiksācija 121.00 172.17
Telpu noma koncertam 60.50 86.08
Mitruma mērītājs 18.15 25.83
Arhit.izpētes grupa - avanss 2000.00 2845.74
Kalendāru izgatavošana 834.90 1187.96
Izdevumi kopā 3960.69 5635.55
     
     
  LVL EUR
Atlikums kontā uz 31.12.2013. 1240.42 1764.96